Koordynatorzy

Ks. Maciej Chuchla, email: chuchlaster@gmail.com
Ks. Jakub Nagi
Ks. Krzysztof Stawarz

Dekanaty

  • Dekanat Rzeszów – Fara (9)
  • Dekanat Rzeszów – Katedra (8)
  • Dekanat Rzeszów – Północ (10)
  • Dekanat Rzeszów – Południe (6)
  • Dekanat Rzeszów – Wschód (8)
  • Dekanat Rzeszów – Zachód (10)
  • Dekanat Tyczyn (11)
  • Dekanat Boguchwała (8)